Klachtenregeling

Klachtenregeling


Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen mr. H.J.W.A. van der Put en zijn opdrachtgevers. Opdrachtgevers zijn geen vergoeding verschuldigd voor de behandeling van een klacht.

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel (i) het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn en op een constructieve wijze af te handelen, (ii) behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling en (iii) verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Informatie

De opdrachtgever wordt voor of bij het aangaan van een overeenkomst van opdracht erop gewezen dat mr. H.J.W.A. van der Put een kantoorklachtenregeling hanteert. Klachten die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de rechtbank, tenzij de klacht een strikt tuchtrechtelijke strekking heeft; in dat geval is de klachtregeling van de Orde van Advocaten toepasselijk.

Klachtprocedure

Als een opdrachtgever een klacht uit over de dienstverlening door of van mr. H.J.W.A. van der Put, dan wordt de klacht doorgeleid naar AddLegal, mr. J. Ad. Jacobs (www.addlegal.nl). mr. J.Ad. Jacobs neemt contact op met de opdrachtgever en spant zich in om de klacht naar tevredenheid van de opdrachtgever te behandelen en af te handelen.

Als de opdrachtgever over een medewerker van mr. H.J.W.A. van der Put klaagt, stelt mr. H.J.W.A. van der Put die medewerker daarvan in kennis. De opdrachtgever en de medewerker krijgen de gelegenheid om een toelichting te geven. mr. H.J.W.A. van der Put spant zich vervolgens in om samen met de medewerker de klacht naar tevredenheid van de opdrachtgever af te handelen.

mr. H.J.W.A. van der Put streeft ernaar om een klacht binnen vier weken na ontvangst af te (laten) handelen. Als dit niet lukt, wordt de opdrachtgever daarover geïnformeerd en wordt samen met de opdrachtgever een nieuwe termijn vastgesteld. mr. H.J.W.A. van der Put stelt de cliënt schriftelijk op de hoogte van de beoordeling en afhandeling van de klacht. Alle communicatie over een klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

mr. H.J.W.A. van der Put houdt het klachtdossier bij en formuleert aanbevelingen. Minimaal eenmaal per jaar worden de aanbevelingen met medewerkers besproken en worden de relevante procedures aan de hand van relevante aanbevelingen bijgewerkt.