Privacy- en Cookiebeleid

Privacy- en cookiebeleid


mr. H.J.W.A. van der Put verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het kan zijn dat mr. H.J.W.A. van der Put persoonsgegevens verwerkt die op u betrekking hebben. U bent in het kader van dit Beleid dan aan te merken als ‘Betrokkene’. In dit Beleid informeert mr. H.J.W.A. van der Put u als Betrokkene over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt
en wat uw rechten in dat kader zijn. Ook informeert mr. H.J.W.A. van der Put u hieronder nog specifiek over het gebruik van cookies op haar website www.vanderputadvocatuur.nl (Website).

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, de Betrokkene. Om te bepalen of u aan de hand van gegevens waarover mr. H.J.W.A. van der Put beschikt voor mr. H.J.W.A. van der Put identificeerbaar bent, moet rekening worden gehouden met alle middelen waarvan redelijkerwijs te verwachten valt dat mr. H.J.W.A. van
der Put deze gebruikt om u direct of indirect aan de hand van deze gegevens te identificeren. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam, adres, rekeningnummer, foto en IP-adres, maar er zijn vele andere typen persoonsgegevens denkbaar.

Het verwerken van persoonsgegevens is een verzamelterm voor het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen en vernietigen van gegevens.

Hoe verkrijgt mr. H.J.W.A. van der Put uw persoonsgegevens?

mr. H.J.W.A. van der Put kan op verschillende manieren uw persoonsgegevens verkrijgen. In belangrijke mate verkrijgt mr. H.J.W.A. van der Put uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan mr. H.J.W.A. van der Put verstrekt. Bijvoorbeeld door middel van de informatie die u tijdens een bespreking of via communicatie per e-mail of telefoon aan mr. H.J.W.A. van der Put verstrekt. Een andere wijze van verkrijging kan zijn de verstrekking van een visitekaartje of via het bezoek aan de Website (waarover meer onder ‘Cookies’).

Ook kan het zijn dat mr. H.J.W.A. van der Put uw persoonsgegevens heeft verkregen doordat een cliënt van mr. H.J.W.A. van der Put deze aan mr. H.J.W.A. van der Put heeft verstrekt in het kader van de tussen mr. H.J.W.A. van der Put en de cliënt(en) gesloten of te sluiten overeenkomst(en) van opdracht.

Daarnaast kan mr. H.J.W.A. van der Put uw persoonsgegevens hebben verkregen via openbaar raadpleegbare bronnen (zoals het register van de Kamer van Koophandel (handelsregister), de registers van de gemeente (GBA)), via derden zoals wederpartijen of via derde partijen waarmee zij in het kader van een dossier samenwerkt (andere advocaten, deurwaarders en/of gemachtigden).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

mr. H.J.W.A. van der Put beperkt zich in de regel tot het verwerken van gewone (niet bijzondere) Persoonsgegevens. De typen persoonsgegevens die mr. H.J.W.A. van der Put mogelijk over u als Betrokkene verwerkt zijn hieronder opgesomd:

 • Algemene (contact)gegevens, zoals voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, titel(s), (zakelijk) adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres;
 • Gegevens over uw hoedanigheid of functie, zoals uw functietitel en het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
 • Financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer (IBAN) en BTW nummer;
 • Persoonsgegevens die u mr. H.J.W.A. van der Put geeft als u bij mr. H.J.W.A. van der Put solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens;
 • Technische gegevens, zoals uw IP-adres, gegevens over het apparaat waarmee u de Website bezoekt en de webpagina’s die u bekijkt;
 • Alle overige persoonsgegevens die mr. H.J.W.A. van der Put van of over u verkrijgt en die mr. H.J.W.A. van der Put gebruikt voor de hieronder genoemde doelen.
 • Burgerservicenummers (BSN) zullen in de regel niet worden verwerkt, tenzij op grond van een wettelijke verplichting.

Waarom verwerkt mr. H.J.W.A. van der Put persoonsgegevens?

Juridische en andere dienstverlening
De belangrijkste reden waarom mr. H.J.W.A. van der Put uw persoonsgegevens verwerkt is ten behoeve van het verlenen van juridische diensten ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst van opdracht of ter voorbereiding daarvan. mr. H.J.W.A. van der Put verwerkt uw gegevens alleen voor zover dit nodig is in het kader van de dienstverlening, waaronder het onderhouden van contact over voor u door mr. H.J.W.A. van der Put te behandelen dossiers, het verrichten van de verlangde en vereiste werkzaamheden in dat kader en het innen van bijbehorende declaraties.

Gebruiksgemak en verbetering website
Om de inhoud en het gebruik van de website te volgen en te verbeteren, verzamelt en analyseert mr. H.J.W.A. van der Put het surfgedrag van de bezoekers op de website van mr. H.J.W.A. van der Put.

Sollicitaties
Indien u bij mr. H.J.W.A. van der Put solliciteert, verstrekt u bepaalde persoonsgegevens die zullen worden gebruiken om de sollicitatie te beoordelen en hierover contact met u op te nemen. De in dit kader door u verstrekte gegevens bewaren wij tot uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure, tenzij u toestemming geeft om deze gegevens langer te mogen bewaren.

Wettelijke verplichtingen en beroepsregels
mr. H.J.W.A. van der Put verwerkt ook persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen en beroeps- en gedragsregels die op advocaten van toepassing zijn. Dit betreft met name de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de identificatie van cliënten, het controleren van verstrekte gegevens en het kunnen voldoen aan bepaalde administratieve eisen.

Op basis van welke grondslagen worden persoonsgegevens verwerkt?

mr. H.J.W.A. van der Put verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een de volgende grondslagen uit de AVG:

 • Ter voorbereiding of uitvoering van een met u of het bedrijf waarbij u werkzaam bent gesloten overeenkomst;
 • Vanwege een gerechtvaardigd belang, waarbij mr. H.J.W.A. van der Put haar belang tegen uw belang op bescherming van uw persoonsgegevens zorgvuldig heeft afgewogen;
 • Vanwege een wettelijke verplichting (denk daarbij bijvoorbeeld aan de verplichtingen vanuit de “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” (Wwft);
 • Met uw toestemming.

Met wie deelt mr. H.J.W.A. van der Put persoonsgegevens?

In sommige situaties kan het nodig zijn dat mr. H.J.W.A. van der Put ten behoeve van de doeleinden zoals opgesomd onder 5 uw persoonsgegevens deelt met derde partijen. Bijvoorbeeld ten behoeve van het kunnen voeren van de praktijk van een advocatenkantoor, ter ondersteuning bij events, voor het opstarten van een gerechtelijke procedure of om aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen zoals het verstrekken van gegevens aan een toezichthouder of andere met openbaar gezag beklede instantie.
Uw gegevens kunnen in ieder geval worden gedeeld met de partijen die hieronder zijn opgesomd.

 • CRM systeem;
 • Hosting website;
 • Boekhouder/accountant;
 • Mailservers;
 • Telefoondiensten;
 • Betaaldiensten;
 • Bezorgdiensten;
 • Gerechtelijke en andere rechtsprekende instanties;
 • Advocaten en notarissen, deurwaarders waarmee wordt samengewerkt of mee wordt gecorrespondeerd;
 • Partijen die worden ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de opdracht;

De derde partijen aan wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn net als mr. H.J.W.A. van der Put als verantwoordelijke of als verwerker gebonden aan de AVG. Indien de derde partij verwerker is van mr. H.J.W.A. van der Put, omdat zij uitsluitend onder de instructies van mr. H.J.W.A. van der Put uw persoonsgegevens verwerkt, heeft mr. H.J.W.A. van der Put met deze verwerker een verwerkersovereenkomst gesloten. In de verwerkersovereenkomst zijn nadere afspraken opgenomen over de verwerking van persoonsgegevens, waaronder het treffen van maatregelen en waarborgen tegen ongewenste doorgiften van gegevens buiten de EER.

Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

mr. H.J.W.A. van der Put heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens te voorkomen.

Hoe lang bewaart mr. H.J.W.A. van der Put persoonsgegevens?

mr. H.J.W.A. van der Put bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij deze gegevens heeft verzameld of verkregen. mr. H.J.W.A. van der Put kan de persoonsgegevens evenwel langer bewaren indien zij hiertoe op grond van de wet (waaronder fiscale wetgeving) en de op haar van toepassing zijnde gedragsregels gehouden is, dan wel indien en voor zo lang zij daartoe een gerechtvaardigd belang heeft in verband met de verdediging ten aanzien van mogelijke (rechts)vorderingen of tuchtklachten.

Welke rechten heeft u als Betrokkene?

Als Betrokkene kunt u mr. H.J.W.A. van der Put verzoeken om de gegevens die zij van u verwerkt te mogen inzien. Ook heeft u het recht om mr. H.J.W.A. van der Put te verzoeken om uw persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen indien deze niet (meer) juist zijn of indien de verwerking daarvan niet langer gerechtvaardigd is of een eerder gegeven toestemming intrekken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens of deze laten beperken. Bovendien kunt u mr. H.J.W.A. van der Put verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen aan een derde partij.
mr. H.J.W.A. van der Put zal steeds op basis van ieder ingediend verzoek beoordelen of zij op grond van de AVG aan uw verzoek tegemoet kan komen en u over de uitkomst van deze beoordeling informeren binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van uw verzoek. Bij afwijzing van uw verzoek zal mr. H.J.W.A. van der Put de afwijzing gemotiveerd aan u toelichten. Een reden voor afwijzing kan zijn een aan het verzoek in de weg staande wettelijke verplichting zoals verplichting tot geheimhouding.

U heeft altijd het recht om over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens door mr. H.J.W.A. van der Put een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Cookies

Cookies zijn kleine (tekst)bestandjes die bij het gebruik van websites worden meegestuurd en op uw computer, tablet of mobiele apparaten (zoals een smartphone) worden opgeslagen. Bij het gebruik van de Website kunnen door mr. H.J.W.A. van der Put cookies worden meegestuurd en op uw apparaten geplaatst en kunnen tevens de reeds op uw apparaten geplaatste cookies worden uitgelezen.

De Website van mr. H.J.W.A. van der Put kan uitsluitend gebruik maken van functionele cookies of vergelijkbare technieken. Dit zijn cookies die nodig zijn om de Website goed weer te geven en het gebruiksgemak daarvan te vergroten, zoals bijvoorbeeld cookies die detecteren of u de website vanaf een desktop of mobiel apparaat bekijkt en de weergave van de Website hierop aanpassen. Voor het gebruik van dergelijke functionele cookies is geen toestemming vereist.

Social media buttons & websites van derden

De Website kan bepaalde social media buttons bevatten, waaronder van LinkedIn, waarmee u op een snelle en gemakkelijke manier het LinkedIn profiel van mr. H.J.W.A. van der Put kunt bekijken. Op de Website kunnen tevens links zijn opgenomen naar (andere) websites van derden.

mr. H.J.W.A. van der Put is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze sociale media kanalen en (andere) websites van derden, waaronder de plaatsing van cookies via deze kanalen en websites, en dit Beleid is daar dan ook niet op van toepassing. Het bezoeken van dergelijke kanalen en websites is dus voor eigen risico en mr. H.J.W.A. van der Put adviseert u om bij het bezoek van de sociale media kanalen en websites van derden de daarop van toepassing zijnde privacy verklaringen te raadplegen.

Cookies verwijderen

U kunt cookies eenvoudig verwijderen via de instellingen van uw eigen browser, als gevolg waarvan ook een eventueel eerder gegeven toestemming wordt ingetrokken. Houd er rekening mee dat door de verwijdering van cookies het gebruiksgemak van de Website kan verminderen

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over dit Beleid, de verwerking van persoonsgegevens en/of het gebruik van cookies? Stuurt u dan een e-mail naar hein@vanderputadvocatuur.nl of neem op andere wijze contact op. mr. H.J.W.A. van der Put beschikt niet over een Functionaris voor Gegevensbescherming.

Dit beleid kan van tijd tot tijd worden aangepast, waaronder om aan nieuwe wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij adviseren dan ook om dit Beleid regelmatig opnieuw te raadplegen op www.vanderputadvocatuur.nl.

Onder dit in het document treft u steeds de datumindicatie aan van de laatste wijziging. Indien wij de verwerking van persoonsgegevens wijzigen, zullen wij hierover altijd vooraf informeren.

November 2020